II. INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA)

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Greinplast Plus Sp. z o.o. sp.k , z siedzibą w Krasne 512B, 36-007 Krasne.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem danych wykorzystując adres e-mail :adminrodo@greinplastplus.pl lub pisząc na adres: Greinplast Plus Sp. z o.o. sp.k. Krasne 512B, 36-007 Krasne z dopiskiem „Dane osobowe”.

Zasady zbierania danych osobowych i informacji:

1.W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.

2.Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.

3.Korzystanie z niektórych formularzy Serwisu zgodnie z ich funkcjonalnościami wymagane jest procesem rejestracji, z którym wiąże się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych w niezbędnym do dalszych kontaktów zakresie. W takim przypadku niepodania przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

4.Jeśli Użytkownik zgłosił swój udział w konkursie organizowanym w ramach Serwisu, zgromadzone w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane dla celów związanych z konkursem, w którym Użytkownik wziął udział. W przypadku zdobycia przez Użytkownika nagrody jego dane teleadresowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie w celu
doręczenia nagrody, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Szczegółowe warunki konkursu określa każdorazowo Regulamin konkursu.

5.Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu.

6.Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Serwisu oraz proponowanych usług do jego potrzeb. Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie wymaganiami RODO.

7.Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są
wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej. Kliknij, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi zablokowania narzędzia Google Analytics.

8. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.

Zasady przetwarzania danych osobowych:

1.Państwa dane osobowe uzyskane: przy zawieraniu oraz w trakcie trwania umowy lub świadczeniu usług, poprzez relacje handlowe (np. realizacja procesów ofertowania, zamówień, reklamacji, obsługi klienta, szkoleń, wsparcia technicznego, uczestnictwa w programach i konkursach) lub w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Greinplast Plus Sp. z o.o. sp.k. wykorzystujemy w następujących celach:

a) podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem stosownej umowy regulującej zasady współpracy (podstawa art. 6 ust 1 pkt a RODO),

b) zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług – tymi umowami mogą być również regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) realizacja spoczywających na Spółce obowiązków wynikających z przepisów prawa np. związanych z wystawianiem i przechowywaniem faktur, dokumentów księgowych, dokumentów kadrowych, rozpatrywanie i dochodzenie roszczeń itp. (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

d) realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e) dostarczenia informacji marketingowych (obejmujących informacje na temat produktów i usług oferowanych przez Greinplast Plus w zakresie zgodnym z wyrażonymi przez Państwa preferencjami) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

f) realizacja usług szkoleniowych i wsparcia technicznego dla naszych Klientów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

g) dostarczanie bezpłatnych gadżetów marketingowych, materiałów informacyjnych oraz biuletynu „Poradnik Profesjonalisty” (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

h) przeprowadzania badań i analiz rynkowych, w tym dotyczących poziomu satysfakcji klientów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

i) dokonania procesu obsługi Klienta, w tym rozpatrywania reklamacji (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

j) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową/świadczonymi usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

k) ochrony osób, mienia i informacji z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 1 celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Państwa umowy lub świadczenia
usług, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych w zakresie określonym w pkt. 1 powyżej. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy lub świadczenia usług, do czasu wycofania tej zgody.

3. Przewidywane kategorie odbiorców danych: spółki powiązane z Administratorem Danych (w tym również spółki z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych), podwykonawcy naszych usług (np. usługodawcy dostarczający Klientom nasze produkty), podmioty uprawnione w zakresie rozliczeń finansowych, skarbowych, w celach statystycznych, podmioty dostarczające nam specjalistyczne oprogramowanie, podmiot obsługujący stronę www oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu stosowną podstawę prawną.

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. krajów trzecich i organizacji międzynarodowych.

5. Państwa dane będą w niektórych przypadkach za Państwa zgodą przetwarzane poprzez profilowanie w celu określenia Państwa preferencji i przedstawienia adekwatnych ofert
naszych produktów i usług oraz ewentualnego uczestnictwa w programie lojalnościowym.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych
osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w celach analitycznych lub w przypadku profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

7. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to niezbędny warunek do realizacji przedmiotu umowy, jak również jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki
w związku ze współpracą z podmiotami świadczącymi swoje usługi lub oferującymi swoje produkty. Brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy lub realizacji usługi, a w przypadku ich niepełnego podania uniemożliwi prowadzenie rozliczeń między stronami umowy.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych.

10. W przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Greinplast Plus może przekazywać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany adres email. Ponadto, w przypadku wyrażenia dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.), Greinplast będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących
dla celów marketingu bezpośredniego. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika Zarejestrowanego, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.