POLITYKA PRYWATNOŚCI

Greinplast Plus Sp. z o.o. sp.k. w realizacji swoich celów biznesowych dąży do skutecznej ochrony danych osobowych naszych klientów, kontrahentów, pracownikówi współpracowników poprzez zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa w procesie przetwarzania danych z wykorzystaniem odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1), w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób w jaki Greinplast Plus Sp. z o.o. sp.k.  przetwarza Państwa dane, dlatego istotne jest dla nas zapoznanie się i zrozumienie zawartych w niej warunków korzystania z Serwisu.

I. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU http://sklep.greinplastplus.pl/

1. Użyte definicje

a) Usługodawca – Właściciel serwisu http://sklep.greinplastplus.pl/ Greinplast Plus Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krasne 512B, 36-007 Krasne, nr KRS:  0000409882, nr NIP: 517-03-58-571

b) Usługobiorca –  osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółka cywilna oraz jednostka  organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej przetwarzająca dane osobowe w zakresie określonym w RODO

c) RODO –  rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zbiorem wytycznych, mających na celu umocnienie i ugruntowanie praw obywateli UE w   zakresie ochrony ich danych osobowych

d) Serwis – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem: http://sklep.greinplastplus.pl/

e) Spółka – Greinplast Plus Sp. z o.o. sp.k.  z siedzibą w Krasne 512B, 36-007 Krasne,

f) Użytkownik – osoba korzystająca z zasobów Serwisu.

2. Informacje o formularzach zbierających Państwa dane

Usługodawca  zbiera dane o użytkownikach Serwisu w minimalnym zakresie, niezbędnym do wykonania  świadczenia w ramach realizowanych usług, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Usługobiorcę innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obowiązkowe, leży w sferze uznania osoby,której dane te dotyczą.

3. Serwis może zarejestrować również informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, wersji przeglądarki).

4.Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza:

a) w celu realizacji procesu obsługi kontaktu z Użytkownikiem,

b) zapewnienia realizacji usług szkoleniowych i wsparcia technicznego,

c) dostarczenia Użytkownikowi informacji marketingowych (obejmujących informacje na temat produktów i usług
oferowanych przez Spółkę w zakresie zgodnym z wyrażonymi przez Użytkownika preferencjami),

d) ustalenia i rozpatrywania reklamacji wyrobów i usług Spółki,

e) ułatwienia wymiany informacji za pośrednictwem mediów społecznościowych,

f) przeprowadzania badań i analiz rynkowych, w tym dotyczących poziomu satysfakcji klientów.

5.Zasady odpowiedzialności i korzystania z Serwisu:

a) Użytkownik Serwisu ma prawo do używania funkcjonalności Serwisu w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz odrębnymi regulaminami usług, świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu,

b) informacje zawarte na stronach Serwisu nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek  podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych,

c) Użytkownik nie może dystrybuować, modyfikować, przekazywać, używać, przesyłać lub wykorzystywać treści zamieszczonych w Serwisie, w tym tekstów, obrazów, nagrań audio i wideo do celów publicznych lub handlowych, bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki,

d) Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie będzie odpowiedzialna finansowo za żadne szkody lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność w rezultacie wejścia do Serwisu, skorzystania z niego lub jego przeglądania, albo w rezultacie pobierania jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów, nagrań wideo lub audio z jego strony internetowej. W przypadku uznania przez Użytkownika, że korzystanie z Serwisu nie jest już bezpieczne, należy niezwłocznie Spółkę powiadomić o tym fakcie,

e) Spółka w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu,

f) wszelkie znaki handlowe, towarowe, oznaczenia usług, nazwy handlowe  i logotypy są własnością Spółki. Wykorzystanie przez Użytkownika znaków towarowych, handlowych umieszczonych w Serwisie  jest surowo zabronione,

g) niektóre informacje podane w Serwisie mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji.

h) korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki Prywatności oraz zobowiązanie do ich przestrzegania. Zapoznanie się z Polityką Prywatności jest niezbędne. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.
Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Portalu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej,

i) Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Spółka nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku
skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat,

j) w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.